Ogólne warunki sprzedaży

(zwane dalej: OWS)


1. Klientem jest wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Sprzedawcą jest Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leonharda 5A, 10-454 Olsztyn, KRS: 0000370093, REGON 280560503, NIP 7393812743, BDO: 000064639, zwana w dalej „Auto Land” lub „Sprzedawcą”.
3. Towary, to rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz klienta znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
4. Umowa to, umowa sprzedaży, dostawy lub inna podobna umowa nazwana lub nienazwana, towarów zawarta między Sprzedawcą i Klientem.
5. Ceny towarów są określone w cennikach udostępnianych klientom przez Sprzedawcę w jego siedzibie, oddziałach i filiach i obowiązują w okresie wskazanym w cenniku w chwili (dniu) dokonania zakupu towaru przez klienta. Za dzień zapłaty ceny za towar uznaje się dzień zaksięgowania należności na koncie bankowym Sprzedawcy wskazanym na fakturze, bądź na rachunku wskazanym przez Sprzedawcę albo dzień zapłaty gotówką ceny za towar w kasie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili zapłaty całej ceny. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Domniemuje się, że osoba legitymująca się potwierdzeniem zawarcia umowy lub fakturą zaliczką jest uprawniona do odbioru zamówionego towaru. Miejscem wykonania świadczenia (miejsce wydania towaru) jest lokal Sprzedawcy.
6. Faktura stanowi wezwanie do zapłaty. Po przekroczeniu terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
7. Zwroty zakupionych w Auto Land towarów są przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, na specjalnych drukach i po stwierdzeniu przez Sprzedawcę, kompletności zwracanego towaru, braku śladów jego używania/montażu jak również zgodności zwracanej części z oznaczeniem na jej opakowaniu i w systemie Sprzedawcy oraz po zapłacie przez zwracającego kosztu obsługi zwrotu towaru, naliczonego wg zasad:
- do 3 dni roboczych od dnia pobrania towaru, zwrot nie jest obciążany żadną opłatą, - za zwrot w terminie 4-7 dni zostaje pobrana opłata w wysokości 5% wartości towaru, - za zwrot w terminie 8-14 dni zostaje pobrana opłata w wysokości 15% wartości towaru lub - powyżej 14 dni zwroty nie są przyjmowane.
8. Części elektryczne i elektroniczne, produkty wyprzedażowe oraz na zamówienie indywidualne nie podlegają zwrotowi. Prosimy o rozważne zakupy.
9. Gwarancji udziela producent na okres podany w dokumencie gwarancyjnym. Zakres gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, w każdym z następujących przypadków, jeżeli:
- towar lub dowód jego zakupu (paragon/faktura) będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich informacji lub - numer seryjny towaru będzie zniszczony/uszkodzony albo nieczytelny lub - stwierdzona zostanie ingerencja w towar lub - uszkodzenie towaru powstanie z przyczyn natury zewnętrznej np. zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, itp., lub
- stwierdzone zostanie, że towar reklamowany nie został zakupiony u Sprzedawcy.
10. Kupujący i Sprzedawca, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.) i na zasadach w nim określonych, wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
11. Warunkiem dodatkowym przy wydaniu nagród w każdej akcji marketingowej jest niezaleganie z płatnościami wobec Auto Land i terminowe dokonywanie przez Kupującego bieżących należności na rzecz Sprzedawcy. Informacje nt. promocji dostępne są na www.auto-land.pl.
12. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
13. Administratorem danych osobowych klienta, o ile zostaną podane, jest Auto Land. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, jak również innych umów łączących Strony. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji każdej z umów, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy. Klient, jeżeli udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją lub w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Szczegółowe informacje https://auto-land.pl/rodo .
14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Auto Land Polska S.A. w Olsztynie informacji handlowych na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny i numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. z d.zm.).
15. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z umowy na podmiot trzeci bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej.
17. Jako miejsce spełnienia świadczenia umowy uznaje się miejsce, w którym swoją siedzibę ma Sprzedawca.
18. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
19. Jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub jego część stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia OWS pozostaną w mocy.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych postanowieniach mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku sprzeczności treści pisemnej umowy zawartej przez Sprzedawcę z klientem, z treścią OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami, czyli osobami fizycznymi, które zawierają umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.


PROCEDURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW REGENEROWANYCH


1. Niniejsza procedura dotyczy produktów fabrycznie regenerowanych, przy sprzedaży których zostaje doliczona opłata tytułem „wartość wymiany rdzenia”.
2. Na dokumencie sprzedaży będą wyszczególnione pozycje:
- towar zakupiony przez Klienta i podlegających rabatowaniu wg ustalonych warunków handlowych
- „wartość wymiany rdzenia”, której cena nie podlega rabatowaniu.
3. Sprzedaż takiego towaru jest możliwa zarówno na paragon jak i fakturę. Podatkowi Vat podlega sprzedaż towaru jak i „wartość wymiany”.
4. W programie handlowym Auto Land na kartotece towarowej pokazywane są ceny po zwrocie wymontowanej części. Kwoty za wartości wymiany są widoczne w odrębnych kartotekach, które powstały poprzez dodatnie przedrostka do handlowego numeru towaru. Dla produktów: BOSCH przedrostek BX, DELCO REMY przedrostek DR, GKN przedrostek GKN, TRW przedrostek TRW, GENERAL RICAMBI przedrostek GR.
5. W momencie zwrotu wymontowanej części spełniającej szczegółowe wymogi techniczne zawarte w zał. 1 do poniższej procedury, Klientowi przysługuje prawo do skorygowania pozycji „wartość wymiany rdzenia” z dokumentu zakupu /paragon lub faktura/.
6. Zwrot wymontowanej części może nastąpić jedynie na druku Auto Land, którego wzór jest dostępny na www.auto-land.pl , w terminie do 3 miesięcy od momentu zakupu towaru tego samego typu w ilości zgodnej z dokumentem zakupu
7. W przypadku gdy nie nastąpi zwrot rdzenia albo zwrócony rdzeń nie będzie spełniał warunków zwrotu, Klientowi nie przysługuje prawo do wystawienia dokumentu korygującego.
8. W przypadku zwrotu zakupionej części na warunkach ogólnych firmy Auto Land, korekcie podlega zarówno towar jak i 'wartość wymiany', z wyjątkiem sytuacji gdy wcześniej nastąpił zwrot rdzenia gdzie korekcie podlega tylko i wyłącznie pozycja 'towarowa'.
9. W przypadku uznanej reklamacji Klientowi przysługuje zwrot towaru lub korekta na zasadach jak w pkt. 8
10. Oceny przydatności towaru do regeneracji dokonuje magazyn Centralny Auto Land (CE) na bazie podstawowych wymogów technicznych dotyczących zwracanego rdzenia przy sprzedaży produktów regenerowanych fabrycznie (stanowiących zał. nr 1 do ww. procedury), które dostępne są na stronie www.auto-land.pl. Przeszkoleni handlowcy filii mogą dokonywać wstępnej oceny. Warunki zwrotu określa producent a nie Sprzedawca.